چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
مرکز پژوهشی میراث مکتوب
تحسین و تقبیح( 2006)
نویسنده: عبدالملک بن محمد ثعالبی   
ترجمه: محمد بن ابی بکر بن علی ساوی   
تصحیح: عارف احمد الزغول   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

39.95 دلار
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان)( 2007)
نویسنده: محمد بن علی تقی الدین کاشانی   
به کوشش: عبدالعلی ادیب برومند    محمد حسین نصیری کهنمویی   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
تذکره ها

39.95 دلار
سفارت نامه خوارزم( 2006)
نویسنده: رضا قلی بن محمد هادی هدایت   
تصحیح: جمشید کیان فر   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
سفر نامه ها

34.50 دلار
جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان)( 2007)
نویسنده: رشید الدین فضل الله همدانی   
تصحیح و تحشیه: محمد روشن   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

37.00 دلار
دربندنامه جدید( 2007)
نویسنده: میرزا حیدر وزیراف   
به اهتمام: جمشید کیان فر   
با همکاری: نوری محمد زاده   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
قاجاریه

12.50 دلار
مرآت الوقایع مظفری (مجموعه 2 جلدی)( 2007)
نویسنده: عبدالحسین خان ملک المورخین   
تصحیح: عبدالحسین نوایی   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
قاجاریه

104.95 دلار
ارشاد(در معرفت و وعظ و اخلاق)( 2006)
نویسنده: عبدالله بن محمد بن ابی بکر قلانسی نسفی   
تصحیح، مقدمه و تعلیقات: عارف نوشاهی   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

38.50 دلار
جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان)( 2008)
نویسنده: رشید الدین فضل الله همدانی   
تصحیح و تحشیه: محمد روشن   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

38.50 دلار
تاریخ هرات (دستنوشتی نویافته)( 2008)
نویسنده: عبدالرحمن بن عبدالجبار فامی هروی   
مقدمه: محمد حسن میرحسینی    محمد رضا ابوئی مهریزی   
پیشگفتار: ایرج افشار   
ترجمه مقدمه به انگلیسی: محمود امید سالار   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

42.00 دلار
چین نامه( 2008)
تالیف: ماتیو ریچی   
ترجمه از متن لاتین: محمد زمان   
مقدمه، تصحیح و توضیح: لو جین   
پیشگفتار: مظفر بختیار   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
سفر نامه ها

31.95 دلار